مساحت کارخانه

مساحت کل کارخانه تابش تابلو 12000متر مربع بوده که شامل قسمت های زیر می باشد.

 

□ سالن فلزكاري ................................................ 1400 ....... مترمربع

□ سالن رنگ .....................................................  600 ....... مترمربع

□ سالن مونتاژ تابلو های فشار ضعیف.................... 2200 ....... مترمربع

□ سالن مونتاژ تابلو های فشار متوسط ................. 1300 ....... مترمربع

□ سالن مونتاژ پستهای پيش ساخته ................... 1200  ....... مترمربع

□ دفتر فنی و مهندسی فروش ............................  600 ......... مترمربع

□ ساختمان های اداری و رفاهی ........................ 1600.......... مترمربع

□ انبار قطعات ................................................  1200 ......... مترمربع

□ انبار محصول ..............................................   500 ........... مترمربع

کلیه حقوق متعلق به شرکت تابش تابلو می باشد. طراحی و پیاده سازی توسط طنین تکنولوژی